Kunne du tenke deg å bli bedre kjent med kvinner og menn som har vokst opp med en skjult diagnose, og senere har fått diagnosen i godt voksen alder ?

Kanskje du kjenner noen barn eller ungdommer eller voksne som har fått denne diagnosen ? Kanskje du har noen i nære relasjoner med diagnosen, eller kanskje du har fått diagnosen selv ?

Uansett, hvordan det er, så kan denne boken Asperger det skjulte syndrom. være nyttig å lese.

I denne boken kan du lese om Godt voksne mennesker som deler sine historier fra de er barn og frem til de fikk sin rette diagnose i godt voksen alder.

Fagpersoner og utredere, deler også sine kunnskaper og erfaringer rundt dette tema et i denne boken. I tillegg så deler jeg mine egne erfaringer, refleksjoner og observasjoner til boken.

Boken Asperger det skjulte syndrom kan bestilles som e-bok. Boken er på 146 sider kr. 200.00 Send mail til koi@buktaleren.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken Asperger landskap kan bestilles som E-bok. Boken er på 188 sider. kr. 200.00

 

 

 

 

 

 

 

Disse to bøkene under, kan bestilles på spiss.no Nå som E- bok.

 

Hva noen har sagt om boken "Asperger det skulte syndrom" 

 «Gustav 
 Koi gir en meget ryddig framstilling over
 utfordringer man kan oppleve når man skal
få diagnostisert autismespektertilstand i voksen alder, hvor han fremlegger synspunkter fra
fagpersoner og hvordan berørte selv opplevde prosessen. Han tilbyr videre en drøfting over vanlige fordommer fra samfunnet som personer
med autismespekterlidelser kan møte.
Leseren står fritt å danne seg et eget bilde.


Boken er spennende lesning både for interesserte og fagpersoner.»

Dagmar Patricia Steffan Nevropsykolog

 

"Gustav Koi uttaler i boken at det lenge utelukkende ble fokusert barn, slik

 at man ”glemte” at personer med ASD
 blir voksne og eldre. Det har innebåret at voksne har gått
– og sannsynligvis går litt under radaren, delvis fordi mange oppleves som såpass
oppegående og har fungert såpass godt at problemene som etter hvert meldte seg,
ikke ble koblet til en autistisk tilstand.

I de siste delene av boken tar forfatteren opp meninger og myter om Asperger syndrom.Her kommer han blant annet inn på en viktig problemstilling, nemlig faren for at man blir diagnosen sin, noe som kan føre til stigmatisering og sosial ekskludering.

De som sliter med noe de ikke vet riktig hva er og ønsker mer informasjon, eventuelt har behov for en diagnostisk utredning, vil kunne ha betydelig nytte av å lese boken om det skjulte Asperger syndrom som Gustav Koi har skrevet."

 Skrevet av en fagperson.

 

Leseanbefaling: en nyttig bok om Asperger syndrom hos voksne.

 Gustav Koi har selv Asperger syndrom og fikk diagnosen i voksen alder. Han har skrevet fire bøker om dette tema. Den siste heter Asperger – det skjulte syndrom og ble publisert tidligere i år. Koi skriver på forsiden «En bok som handler om godt voksne med diagnosen Asperger syndom, men historien begynner i barndommen». Boken har mange bidragsytere og den holder det den lover i undertittelen.

 I de første kapitlene har Koi intervjuet voksne som har diagnosen om oppvekst, tilleggsvansker og plager som skriver seg fra å ha Asperger syndrom, om venner og relasjoner, og om utdanning og arbeid. For meg som fagperson er disse kapitlene av særlig interesse fordi eksemplene lærerike for meg som er «nevrotypisk». For eksempel historien til «Åge» om hvordan det har vært i arbeidslivet var fin lesning (s.42-43).

 Så følger fire kapitler om at mange som har Asperger syndrom har fått diagnosen sent i livet eller iallfall i voksen alder. Dette har to hovedgrunner ifølge Koi, for det første kom diagnosen

i bruk først på 1990-tallet og for det andre kan det være vanskelig for fagfolk å avgjøre om det Asperger syndrom eller en annen diagnose hos voksne som har vansker sosialt og i arbeidslivet. Fagfolk som skriver i boken har også mye fornuftig å si om utredning hos voksne.

 I det siste kapitlet kommenterer Koi påstander og myter om mennesker med Asperger syndrom. Her er det mye bra og kapitlet vil nok ha spesiell stor nytteverdi for personer som selv har syndromet og deres familier.

 Alt i alt vil både fagfolk og de som selv har Asperger syndrom kunne ha nytte av boken.

 Skrevet av Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder i nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse

 

 

Bøkene  Help? veien mot Asperger syndrom" og "jakten på sanneten om Asperger syndrom" kan bestilles på :

http://spiss.homestead.com/omhefter.html

 

Tilbakemeldning fra noen tidligere bøker.

"Jakten på sannheten om asperger syndrom"

“Jeg har ikke lest hele boka enda, men så langt har jeg et veldig godt inntrykk av boka. Den har ikke som mål å gi et entydig fasitsvar, men den gir et bredt spekter av meninger og oppfatninger fra ulike hold.

 Kjempebra at bidragsyterene er både fagfolk og mennesker som selv har diagnosen. Og kjempebra at gruppen med aspergere er svært sammensatt både i alder, kjønn, mm.

Og jeg har også inntrykk av at gruppen med fagfolk er ganske sammensatt - fra ulike leire. På denne måten blir den en veldig troverdig fagbok, etter min oppfatning. Man får ikke følelsen av å bli "indoktrinert" av en bestemt type synspunkt, men man får følelsen av å delta selv, altså selv gjøre seg opp tanker og meninger underveis.  

Det at mennesker som selv har AS bidrar med oppfatninger og litt personlig fra egne liv, gjør at boka også får et preg av litt "historier fra virkeligheten" og det syns jeg er spennende... Og få servert litt fra andres personlige liv er alltid spennende og interessant. Å sitere svarene fra disse menneskene og også fra fagfolka gjør at boka blir mye mer spennende og interessann synes jeg.

Og du er god til å holde det hele sammen med dine egne kommentarer og meninger og synspunkter. Jeg føler ikke at dine meninger fremtrer som bastante eller veldig dominerende, men fungerer mer som en rød tråd mellom det de andre sier. ”  

Mor til gutt med AS


"Jeg synes det var en veldig in teresang måte å skrive bok på. Så jeg håper mange kjøper den!" 

Kvinne med AS

 

Den ser kjempebra ut!
Og jeg føler meg fint ivaretatt og sitatene mine er brukt
på en måte jeg er komfortabel med 
.
jeg er veldig glad for det!
Synes boka er interessant, spennende, viktig og fint vinkla.
Jeg er veldig glad for den!”

Gro Dahle forfatter


"Denne boken er skrevet av Gustav Koi, som selv fikk diagnosen Asperger Syndrom da han hadde fylt 59 år. I denne boken leter han etter svarene på hva Asperger Syndrom er.

I utgangspunktet er boken lagt opp som en fagbok, men er interessant også for "mannen og kvinnen på gaten".

Forfatteren har stilt elleve spørsmål til både fagfolk, men også til voksne med diagnosen. I tillegg prøver forfatteren, med eget utgangspunkt, å analysere en del av de svarene han får for å prøve å sette dette i en sammenheng.

Og det vi ser, er at det fortsatt er uenighet på flere punkter.

Forfatteren har vært flink til å trekke en rød tråd som viser oss lesere vei.

Spørsmålene som forfatteren har stilt, fører oss inn på flere innfallsvinkler som har versert i det offentlige rom. Og det har medført at rykter har blitt sett på som sannheter. Derfor er det bra at dette blir belyst i denne boken, slik at man kan se om dette stemmer eller ei. Undertegnede har lært mye gjennom å ha lest denne boken, som er på 184 sider. Og det å selv ha denne diagnosen, og få en bedre oversikt over hva dette med å ha en autismediagnose er for noe, er av stor betydning. Jeg har selv fått lov til å bidra her også, om enn i en litt annen form enn i boken "Annerledes"., da jeg er med blant de tre voksne med diagnose som har svart på noen spørsmål, som er sitert i slutten av boken, for å vise litt om hvor forskjellig vi med Asperger syndrom er. "Har du møtt en med Asperger, så har du møtt en".

Jeg vil på det varmeste anbefale så mange som mulig å anskaffe seg denne boken, både fagfolk, pårørende, venner av Aspergere og folk med diagnosen selv. Det er defintivt mye "matnyttig" i boken som passer alle å lese om."

Fridtjof

 

Tilbakemeldninger fra noen fagpersoner

"Jeg synes boka di er blitt ei informativ bok. Allerede er mitt eksemplar blitt lest av flere, og det har gitt aha-opplevelser for alle i forhold til personer som de kjenner. Boka har på den måten allerede gitt forståelse for hvordan og hvorfor enkelte personer som trolig har autistiske trekk eller asperger forholder seg. Det har videre gitt en større toleranse.

Jeg håper også at personer som har autismespekterlidelse leser boka di. Uansett er den et godt og viktig hverdagsinnslag, lettlest og informativ om asperger."

"Jeg synes måten den er redigert på gir anledning til å belyse aktuelle spørsmål fra ulike ståsted. Fagfolk med ulik bakgrunn, teoretisk og erfaringsmessig, har levert verdifulle bidrag til å utdype interessante kvalitative perspektiver, også på områder hvor det er behov for mer kunnskap. Inntrykket er at boken vil være interessant for mange; og kan bidra til å utvide interesse og refleksjon rundt sentrale spørsmål som diagnosen reiser."

"Gustav Koi har intervjua ulike fagfolk og pasienter og satt sammen svarene til ei lita bok som tar for seg ulike sider med det å ha Asperger diagnose / være Asperger pasient.
Det kjem fram ulike vinklinger og erfaringer, der diett og blir nevnt , dog uten å bli framheva som "Sannheten"...

 

"Jeg synes den ser interessant og relevant ut! Du har maktet å få frem en bredde i ulike synspunkter og erfaringer med tilstanden på en positiv måte synes jeg!"

 

"Jeg har kikket i boken. Jeg oppfatter den som et fint tilskudd til bøker om AS og den innholder jo mange stemmer som utfyller hverandre fint. Det er viktig at de som selv har diagnosen kommer frem med sine perspektiver og vinklinger og det synes jeg er spesielt viktig."


"Det var spennende lesning. Jeg syns det er et
interessant bokprosjekt du har laget ved å spørre så mange forskjellige personer om de samme spørsmålene, og inntrykket jeg sitter igjen med er atmange var enige om en en god del. Likte  også godt at du har en blanding av tilbakemeldinger fra både personer med AS diagnose og fagfolk.
Godt jobbet og lykke til videre!"

 linkene under er det noen anmeldelser av boken "Hjelp? veien mot Asperger syndrom" 

 

Et sammendrag av Ellen Gjestis  anmeldelse av boka på boklanseringen 26.august 2010. .

 Jeg liker biografier – syns jeg lærer mye av det. Etter hvert gitt ut mange biografier om eller av personer med AS.

Det er lærerikt og nyttig for oss som skal prøve å tilrettelegge og hjelpe skoleelever med diagnosen.

Det er et privilegium å få mulighet til å ta utgangspunkt i deres virkelighet, deres personlige opplevelse Sjelden noe blir skrevet på norsk, og av en som har levd i mange år, et langt liv blir beskrevet.

 Mange biografier blir skrevet av profesjonelle eller foreldre. Denne boken er skrevet av personen selv. Det bærer boken preg av. Ikke tvil om at det er forfatterens egne opplevelser og refleksjoner som kommer til utrykk.

En bok som denne tror jeg kan bli nyttig for oss på Nordvoll. Vi møter mange og mange henvender seg til oss og forteller lignende historier. Det er personer som har diagnose, eller tror de har. Vi møter mange som kan være nedstemt, deprimerte, usikre og forvirret, som prøver å gjøre ting riktig, men får det ikke til, uten å forstå hvorfor. Det å lese en bok som denne kan være til forklaring og trøst. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen og kanskje bli inspirert til å gå videre for å få utredning og hjelp.

 Gjennom hele boken får vi innblikk i hvor viktig særinteresser kan være:

til glede og utvikling, men også hvordan det kan komme foran alt annet - være altoppslukende

Vi får virkelig innblikk i er hvor motiverende det er og hvor viktig for selvbilde det er å holde på med det man interesserer seg for, ha tid og rom og mulighet til å utvikle kompetanse, feks i fht å lage film, underholde andre, buktaling osv. Å oppleve mestring og beundring er viktig for selvtilliten.

Boken viser også hvor viktig det er å få anledning til å holde på på sin måte og i sitt tempo - uten å bli presset til å gjøre noe annet eller gjøre det på en annen måte. En annen ting jeg vil trekke frem, er at noe av det han tenker på som bra i barndommen sin er at det ikke var stadige krav om å være sosial, slik de fleste opplever både i skole, arbeid og fritid i våre dager: det ble godtatt at han lekte alene, at han hadde andre interesser og gikk veldig opp i dem, at han hadde lite kontakt med søsken, omgikk andre men på sin spesielle måte osv

Jeg vokste opp i den samme tiden som forfatteren og har ofte reflektert rundt det at mye kan ha vært lettere den tiden for personer med AS: vi levde mer stabilt, det meste var forutsigbart, det var ikke så mange valg og krav. Særlig ikke kravene som er nå til å delta i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger. Dette skapte sannsynligvis trygghet for personer med AS.

Fasinerende å lese om oppveksten i familien. Til tross for at foreldrene faktisk hadde mye å slite med, opplevde han ikke dette som belastende. Interessant at forfatteren reflekter over at han kanskje var beskyttet av AS. Beskyttet fra å ta dette innover.

Vi opplever at mange elever med AS som vi møter er skolevegrere. I boken beskriver forfatteren hvordan han skulket mye.

Årsaken til det kommer ikke helt tydelig frem, men at forfatteren ikke alltid var motivert eller skjønte vitsen med skole, eller at det var viktig er klart. Han beskriver også hvordan vanlige sanksjoner, både forklaringer, ”straff” og hjemmebesøk av lærere, kanskje ikke virket etter den hensikten lærerne hadde ment.

Han tror at moren maste, men det gikk ikke inn.

En ærlig beskrivelse av familielivet som voksen, med mye selvinnsikt, feks:

 

  • beskriver at interessen for konen var som en særinteresse,

  • hvordan han går opp i barna men føler likevel at han ikke alltid strekker til følelsesmessig.

  • Er klar over at mye faller på konen. Prøve å kompensere ved å skaffe seg hjelp/behandling, en lang og variert sykehistorie, prøver mange retninger og typer behandling.

 

Boken gir et levende bilde av hvordan det er å være på en slags jakt på diagnose og riktig behandling.

Når man leser kan man nesten føle på kroppen hvordan det er å oppleve at det er et eller annet med meg som skaper vanskeligheter og begrensninger. Boken gir en sterk opplevelse av hvor frustrerende det er å ikke vite og ikke å få den hjelpen man trenger.

Boken viser derfor veldig tydelig behovet for kompetanse, øking av kunnskap og spisskompetanse både i skole – og helsevesen og andre instanser.

Vi på Nordvoll jobber mye med barn og ungdom i prosessen med å fortelle om diagnosen og hjelpe dem til selvforståelse og selverkjennelse. Særlig sluttordet i boken vil være til god hjelp for oss i den prosessen. Sikker på at jeg kommer til å sitere eller lese fra boken i samarbeid med elever med AS.

Jeg kommer til å anbefale boken til mange, spesielt til fagfolk og personer som selv har diagnosen.

 


  
 

  

       

Kommentarer

23.05.2020 19:52

Gustav Koi

Du må sende meg en E-post først med adressen din ,så kan jeg svare deg. Mvh Gustav

23.05.2020 19:18

hjalmar olsvoll

Vil jerne kjøpe denne boken